(സുവര്‍ണ ജൂബിലിയോടനുബന്ധിച്ച് ട്രസ്റ്റി ശ്രീ എം പി ഉമ്മന്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലഘു ലേഖയില്‍ നിന്ന്‍)