നമ്മുടെ ഇടവകാംഗമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോണി ജോര്‍ജ്ജ് അച്ചന്‍ എഴുതി സി എസ് എസ് ഈയിടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച "ചെരുപ്പിന്‍റെ സുവിശേഷം" എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില്‍ നിന്നും.